Deze site is onderdeel van het Zelfregieteam Borne, waarvan het Inloophuis onderdeel is - Binnenkort verschijnt hier meer informatie.

Samenwerking

Samenwerking

Inmiddels zijn er contacten met de volgeden organisaties:

Sensoor

Er zijn nauwe contacten met Sensoor, een organisatie die dag en nacht, het hele jaar door bereikbaar is voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Bezoek de website van Sensoor voor meer informatie.

Netwerk HET

Het Zelfregieteam Borne is lid van NHET, het netwerk herstel en ervaringsdeskundigheid Twente en onderschrijft onderstaand manifest:

MANIFEST

NETWERK HET; HET NETWERK VOOR HERSTEL EN ERVARINGSDESKUNDIGHEID IN TWENTE

Herstelgerichte ondersteuning vanuit ervaringsdeskundigheid

Inzet van ervaringsdeskundigen kan in herstelondersteunende zorg een belangrijke rol spelen om tot een betere participatie van burgers te komen, naast en in verbinding met andere (professionele) ondersteuning. In Twente zijn in 2010 diverse initiatieven op dit gebied gestart en voor de vijf kernpartijen hebben die initiatieven ook tot samenwerking geleid.

Netwerk HET is niet een nieuw te vormen organisatie; de partijen binnen NHET versterken elkaar – met kennisuitwisseling, trainingen en onderlinge verwijzingen – en willen meer voor de doelgroep betekenen. Eind 2015 spraken deze partijen naar elkaar uit meerwaarde te zien in deze regionale samenwerking en die met een intentieverklaring te willen bekrachtigen. Hiermee werd de aanzet gegeven tot het Netwerk HET.

NHET wil de verbinder, initiator en stimulator zijn van het aanbod op alle leefgebieden en sociale domeinen van zorg en welzijn in Twente. Een beweging die het empowerment en de eigen regie bevordert bij iedereen die daarmee worstelt, en die de hiervoor bestaande producten zichtbaar en goed vindbaar maakt. Hiermee willen we vanuit onze visie op herstel en ervaringsdeskundigheid hét aanspreekpunt zijn voor gemeenten en zorgverzekeraars.

Als deelnemende partijen vullen wij elkaar aan en streven ernaar om gezamenlijk tot verdere ontwikkeling te komen. Niet door twee keer hetzelfde wiel uit te vinden dus maar door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Borging van het beroep van ervaringsdeskundige en ervaringswerker is een doel van NHET.

Vanuit de pijler van verbinding roepen wij initiatieven op het gebied van herstelondersteunende zorg met inzet van ervaringsdeskundigheid op om zich aan te sluiten bij NHET.  Iedere aanbieder, groot of klein, behoudt daarbij zijn eigen identiteit en werkwijze maar zet zich ook actief in binnen NHET door samen te werken en kennis uit te wisselen. We organiseren en faciliteren 3 keer per jaar een open bijeenkomst om kennis uit te wisselen en samenwerking te stimuleren.

Een ieder die zich herkent in onze visie is van harte welkom om zich bij NHET aan te sluiten. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor cliëntenraden, cliëntinitiatieven en patiëntenverenigingen.

Iedereen telt mee, dus iedereen verdient deze inzet.

En verder werken wij samen met:

  • Gemeente Borne
  • Wijkracht Borne
  • Wijkracht - SWO (Stichting Welzijn Ouderen)
  • SIZT steunpunt mantelzorg
  • ARBE dienstverlening
  • TMZ (Trivium-Meulenbelt Zorg)
  • Carrint-Reggeland thuiszorg
  • ZORG+
  • Welbions
  • IXTA NOA
  • Mediant bureau Herstel
  • Rode Kruis Borne